Hej alla. Ett mycket innehållsrikt år, det första för partiet sittande i ett majoritetsstyre, där vi mitt under rådande energi-, ränte- och inflationskris gör det vi lovade före valet, d v s prioriterar välfärden och gör besparingar på annat håll. Vi ska inom kort göra en sammanställning på allt vi gjort, där mycket handlar om att få ordning och reda på kommunens organisation samt effektivisera där det går. För de dagliga uppdateringarna, följ oss på Facebook! facebook.com/boaosthammar. Men nu tar vi några dagar ledigt från politiken, då vi alla som har olika förtroendeuppdrag för Lokalpartiet BoA efter senaste valet nu ska ta lite julledigt!

Bli medlem i Lokalpartiet BoA!

Betala in medlemsavgiften för 2024 som för 2024 är 300:- för vuxna, och 100:- för de mellan 18 och 29 år, på postgiro 219221-9, glöm inte att ange ditt namn tillsammans med M24.

Årsmöte 2024 Lokalpartiet BoA!

Anmälan till ovanstående görs senast 24 timmar före påbörjat årsmöte då vi bokar erforderliga platser.

Dagligen flyttar individer och familjer från storstäderna i sin jakt på större livskvalitet och större trygghet. De är dessa personer kommuner med gott om plats och goda förutsättningar ”tävlar” om, för att öka sina skatteintäkter. Vi i den nya majoriteten i vår kommun ser gärna att de flyttar till Östhammars kommun så klart, men har insett under vår långa period i opposition att kommunen långt ifrån är konkurrenskraftig idag, där man tidigare förbisett vikten av att göra investeringar i tid och skapa attraktivitet på riktigt och inte bara med ord, d v s att erbjuda en god välfärd, trygghet, dynamik och möjligheter att bo utan att ta ut en alltför hög skatt. Det är den ekvationen vi nu tagit oss an, ett arbete som kommer att ta lång tid och ställa stora krav på såväl politiken som hela den kommunala organisationen. Att transformera ”helheten” Östhammars kommun till en magnet gör vi inte bara på en dag eller ett år, då ”helheten” består av en massa ”mindre saker”, alla viktiga för att få kommunen att ändra kurs!

 

Men alla väljare ska veta att resan påbörjats, och med ett mycket högt och välbehövligt reformtempo! Nu har vi påbörjat resan mot ”Östhammar 2.0”!

 

Första steget mot ett nyrenoverat bad i Alunda!

Badet i Alunda har under flera år haft ett behov av reparationer och byte av vitala delar för att förlänga livslängden. Dessutom har skolan ett lagkrav på att kommunen måste ge simundervisning till alla elever, varför kommunen måste erbjuda badmöjligheter och det därmed är kommunala bad att se som en kommunal angelägenhet. Därför har kommunens TU (tekniska utskott) fattat beslut om att renovering och ev kompletteringar som sätts igång under 2024, trots ett i stort sett kommunalt investeringsstopp p g a rådande ekonomiska förutsättningar. Åtgärden får max kosta 12 miljoner SEK och beräknas stärka attraktiviteten i Alunda med omnejd rejält!


Kommunen håller på att slarva bort vår kommuns största fråga hittills, d v s VA-investeringarna i den östra delen av kommunen!

 

Likaväl som att många vägar bär till Rom så finns det många sätt att se till så att boende i vår kommun får rent vatten och möjlighet att spola sina toaletter. En ohelig allians mellan S, C, M & SD har under veckan presenterade sitt gemensamma förslag med vad man påstår vara LÖSNINGEN för den östra kommundelen vad gäller det kommunala vatten- och avloppsnätet. Men man måste ställa sig frågan; har man glömt bort vilka som är deras uppdragsgivare och som gett dom mandat att företräda alla boende i kommunen? Varför i hela världen samla ihop en 1,35 miljardersinvestering i ett paket precis när tio års nollränta övergått i snabba ränteökningar och inflation? Kan det vara för att försöka visa någon slags handlingskraft efter två års valrörelser med mycken kritik, bl a från oss över ett eftersatt underhåll, bristande reningsfunktionalitet och byggförbud? Men man måste skilja på politisk handlingskraft och desperation. Bara för att man under flera år tvingats säga nej till tillväxt och utveckling i den östra delen av kommunen så bör ju politiken främst syfta till att lösa det problemet, som till 100% är adresseras i vårt motförslag, d v s att bygga ett nytt reningsverk i Öregrund och dra en överföringsledning från Östhammar, dra två nya vattenledningar för att säkerställa vattentillgången för de boende i Öregrund och Östhammar idag och de nya tillkommande, och på köpet öka förutsättningen för två tillfrisknande fjärdar som annars fortsätter sin utstakade väg mot sotdöden. Vårt förslag landar på summa summarum 350 miljoner. När vi klarat av prio ett, får kommunen ta itu med etapp två o s v, det är inte mer komplicerat än att man som kommun likväl som privatperson har att förhålla sig till verkligheten och rätta munnen efter matsäcken! Det är vårt förslag i kommunfullmäktige den 14 juni!

Konsekvenser det inte talas högt om:

#Hela risken för de 1350 miljonerna flyttas över till skattekollektivet, d v s även de ca 7000 st runt om i kommunen med egen VA-lösning får förutom sin egen anläggning betala kalaset.

#LAV, (Lagen om allmänna vattentjänster) reglerar att endast nyttjare av kommunalt vatten och avlopp ska betala för sina kostnader. Så ej här.

Tvångsanslutningsprocessen d v s där alla enskilda anläggningar ska inlemmas till det kommunala reningsverket är en mycket kostsam och tidsödande process, både för kommuner och de som berörs.

#Hattigheten i denna kommun saknar motstycke. Boende utanför tätorter i området öster om 76:an, d v s det som nu till stora delar ska anslutas till kommunalt avlopp har under senare år fått genomgå "besiktning" av sina avlopp med stora tidsmässiga resurser och ekonomiska kostnader som följd. Det har t o m varit en "prioriterad" uppgift av kommunen att besikta 300 avlopp/år, som nu är att se som värdelösa. De allra flesta besiktade avlopp finns inom samma område som nu avses?!? 

#Den vetenskapligt stödda faktan om att kommunala reningsverk i alla lägen skulle vara bättre ur miljösynpunkt än enskilda avloppslösningar finns inte!

#De löpande kostnader, som ska finansiera denna process ska tas från ordinarie verksamhet genom årliga aktieägartillskott eller liknande till Östhammars Vatten/Gästrike Vatten AB och har schablonmässigt beskrivits som 10-20 miljoner/år vilket helt och hållet beror på vad kommande ränta kommer att hamna på, och det kan mycket väl även bli 20-40 miljoner/år, pengar som måste hämtas ur välfärden finns inga krukor med guld utefter vägen! Vilket är helt oacceptabelt.

Östhammars Vatten/Gästrike Vatten har idag bland de allra högsta VA-taxorna i landet, med detta förslag belastas även hela kommunens ekonomi och förmåga att finansiera andra projekt. 

#Kommunen glömmer bort att man har andra mycket tunga åtaganden vad gäller sina egna fastigheter de kommande åren. Likaså att Stenskär och Söderön bara är två av kommunens alla utmaningar. Ska vi följa kommunens egna fastställda mål om egenfinansierade investeringar d v s netto +2,0%/år så har vi intecknat kommunens förmåga till investeringsutrymme för 40 år framåt!

#Kommunpolitiker som kommer att rösta för de liggande S, C, V, M & SD-förslaget har glömt bort vem dom företräder och betalar deras insats i kommunfullmäktige! Det finns ingen uppsida hur du än räknar för skattekollektivet i kommunen!

#Det här är kommunens största attraktivitets- och utvecklingsfråga med mycket stor inverkan på kommunens framtid varför vi kommer att riva upp detta och lägga om inriktningen att utgå från att göra det bästa för de boende i Östhammars kommun om vi vinner valet. 

I valen 2014 och 2018 har den politiska majoriteten pekat på våtmarken i Östhammar som lösning på hela VA-problematiken i östra delarna av kommunen, vilket nu visar sig vara helt värdelöst och 20 miljoner är kastade i sjön! Men vad är väl 20 miljoner i en 1350-miljonerskarusell?!?

Detta är huvudlöst!

 

 

 

Östhammars kommun är på många sätt en månginstrumentalist

och man har alltför många strängar på sin lyra vilket innebär att det blir svårt att ha en bra överblick och därmed kunna prioritera och leda.

Målet är att öka fokus på kommunens allra viktigaste uppgifter, sortera bort det mindre nödvändiga, och istället göra kommunens kärnverksamhet mycket bättre! Det har vi börjat med genom den omorganisation som genomfördes inför den 1:a januari 2024!Välkommen till Lokalpartiet BoA, partiet som grundades 2006 och idag är en stark kraft med nytänkande som ledstjärna. Allt för att mycket bättre ta tillvara vår kommuns mycket goda förutsättningar. Vi storsatsar inför valet då vi räknar med att få till stånd ett majoritetsskifte då kommunen behöver ny energi för att ta oss igenom alla våra utmaningar som tidigare bara lagts på hyllan. Och politik är inget man föds till, så alla är välkomna att bidra, som medlemmar, sympatisörer, valarbetare, stå på listan, eller vidareförmedla vår politik på skolan, arbetsplatsen, pensionärsträffen, idrottsklubben o s v. Gå gärna in på Facebook där vi gör dagliga inlägg, dela och gilla, kom med förslag, och var en del av den nödvändiga omvandlingen som vi brukar kalla Östhammar 2.0!


Läs mer om ovanstående vinjettbilder och hur vi ser på lokalpolitiken i Östhammar längst ner på sidan. 

Våra sju absolut viktigaste valfrågor!

1. Mindre administration - mer välfärd! Kommunen ska fokusera på sin kärnverksamhet!

2. Färdigställa ett funktionellt och kostnadseffektivt VA-system för hela kommunen för att skapa förutsättning för tillväxt.

3. Småskalighet före stordrift, särskilt inom skola, äldre- och barnomsorg.

4. Återställa kommunens underhållsskuld.

5. Satsa på trygghet och lokal hållbarhet! Vi räddar gärna världen men låt oss börja med Östhammar!

6. Återställa vattenkvaliteten i våra fjärdar.

7. Ta bort minuttaxan och inför kontinuitetsgaranti inom hemtjänsten.


Lokalpartiet BoA nu med i den nya kommunledningen!

Valet blev en framgång när vi även detta val gick svagt framåt och behöll våra tre mandat i kommunfullmäktige. Här nedan ser du vilka uppdrag BoAs kandidater har under valperioden 2022-2026:

Kommunfullmäktige: Lars O. Holmgren, Kristina Karl-Eriksdotter & Therese Edin

Kommunstyrelse: Lars O. Holmgren & Kristina Karl-Eriksdotter

Individ & Familj: Kristina Karl-Eriksdotter

Vård & Omsorg: Kristina Karl-Eriksdotter

BUN: Therese Edin

Bygg & Miljö: Ordförande, Lars O. Holmgren

Kultur & Fritid: Mats Kjellman

Granskningsgruppen: Ulf Andersson

Säkerhetsnämnden: Sara Ingemarsson

Valnämnden: Therese Edin

Hargs Hamn AB styrelse: Lars O. Holmgren

Östhammarshem styrelse: Lars O. Holmgren & Kristina Karl-Eriksdotter

Vill du vara med att bidra till samhällsutvecklingen, kontakta oss för ev framtida uppdrag i Östhammars kommun eller som nämndeman.

Partiet som vågar tänka nytt!

Invånarantalet i Östhammars kommun är relativt konstant sedan 1980-talet. Däremot ökar de kommunanställda i rask takt, vilket gör att vi i framtiden måste ändra kurs och bli tydligare att prioritera för att klara våra kommande välfärdsutmaningar, med en snabbt ökande äldre befolkning. Kommunen ska bara syssla med sina huvuduppgifter, d v s skola, vård och omsorg, och planera och utveckla kommunen på bästa möjliga sätt. Resten skall lämnas åt företagen och ideella organisationer. Vi som kommun måste bli tydligare i vårt uppdrag att utbilda våra unga. Vi måste bli tydligare i vår äldrevårdande roll. Vi måste ta bättre  hand om vår miljö. Och vi måste ta bättre vara på kommunens egen personal, för att komma tillrätta med de skenande sjukskrivningstalen. Vi måste minska vår byråkrati och öka medborgarnas grad av frihet. Vi måste bli bättre på allt. Står man stilla springer resten av världen ifrån en. En kommun mår inte bra av att politiker växer fast i sina roller i decennier. Följ de dagsaktuella uppdateringarna på https://www.facebook.com/boaosthammar/

 

Kommuner måste utvecklas för att överleva och för att utvecklas krävs förnyelse! Det är en utmaning! Och vi är beredd att ta den!

 

Bli medlem i Boa!

Dags att betala in medlemsavgiften för 2024! Och var en aktiv del av den nödvändiga förändringen av Östhammars kommun. Betala in 300:- på postgiro 219221-9, eller använd Swish, glöm inte att skriva M24 + ditt namn i meddelandefältet.Här kan du se vilka frågor vi bl a driver i Östhammars kommun!

Sommaren kommer snart igen!

När nya Frösåkerskolan presenterades kommunstyrelsen innan byggstart, så var det en röd träbyggnad. Under vägen hände sedan något, och Lokalpartiet BoA har lagt en interpellation för att försöka reda upp vad som hände och varför det blev en "betongbunker" med färgkladd.

Vi har många gånger påtalat värdet i att t ex ha en stadsarkitekt som för kommunens talan i gestaltningsarbete.

 

Kommunen behöver på många sätt en nystart! Sittande politiker har suttit för länge och sakta men säkert vuxit ihop med tjänstemannaorganisationen som de ska formulera en budget till och ge direktiv, inte vara en del av.

 

Höga energipriser är inget som orsakar sig självt. Politiker har i allra högsta grad varit med och ställt till det för oss.

Vattenfall, det statliga elbolaget påminner oss i annonser om vår klimatångest. Men för närvarande måste jag säga att ”elprisångesten” känns snäppet värre, särskilt som Vattenfall för ett tag sedan redovisade sin kvartalsrapport som visade en vinst på 22,9 miljarder (för ett kvartal) d v s ungefär vad hela svenska polisväsendet kostar per år. Obs, utöver detta betalar vi konsumenter skatt och moms direkt in till statskassan för köpt el (bara elskatten rör sig om 355 miljarder SEK de senaste sex åren)! Så förslaget till annonsuppföljare måste vara ”så hanterar du din elprisångest!” Och efter valet krävs en helt ny elstrategi!

 

När politiker generellt pratar om vad man ska satsa på så använder man ”pengar” som en garant för att något ska bli bättre. Det sägs t ex att ”vi satsar 2 miljarder på skolan” utan att speciellt många ställer sig den relevanta frågan: vad bli värdet av det? Mer lugn och ro i skolan och högre studieresultat? För tyvärr är det väldigt sällan vi ser att "satsningarna" skapar resultat på riktigt, och det beror på att i de allra flesta fall så fastnar det i skolbyråkratin, som i den lokala kommunen, Skolverket och SKR? För att uppnå resultat och förändring krävs det mer än bara pengar, och det är ideer, mänsklig förmåga, intresse, förnuft och energi!

 

Då vi märker en allt större frustration ute i samhället vad gäller missnöjet med hur de "gamla" partierna agerar, både i riket och lokalt så känns det extra kul att förstärka det lokala temat även på regionnivå till kommande val. Det nya regionpartiet Lokalpartier i Uppsala län där Lokalpartiet BoA och övriga lokalpartier i länet har startat har haft sitt första årsmöte och valt Anneli Löfling som ordförande och Lars O. Holmgren som en av flera ledamöter. Är ni intresserade av sjukvårds- och kollektivtrafikfrågor kanske ni vill vara med att aktivera er, hör gärna av er (PM).

 

Nu har vi suttit tillräckligt i opposition för att med säkerhet kunna konstatera att den nuvarande lokala politiska majoriteten bestående av S + C + V inte kommer ha förmågan att få vår kommun på rätt köl! Varför? Jo, för då borde man redan löst det mest elementära kommunproblemen istället för att beordra nya kostsamma utredningar, och det då man snart haft 12 år på sig att göra "själva jobbet"! Vi tror på nytänkande! Vi tror på nya människor! Vi tror på en ny ledning! Vi tror på kunskap! Vi tror på förmåga! Annars skulle vi inte använda vår ideella tid till detta, d v s att slåss mot stillaståendet, som trots att det ”står stilla” kostar en herrans massa pengar. Vår kommun och våra invånare är värda ett betydligt bättre öde än det vi har hamnat i nu! Har ni som vi ledsnat på ännu fler ”meningslösa samrådsmöten” som inte leder någonstans, utan mest påminner om känslan om när man inte riktigt vet var man ska, och åker några extra varv i rondellen, gör som vi och ta själv ansvar för saken?!? 

 

Kommunen ska syssla med sina huvuduppgifter samhällsutveckling, skola och omsorg, och göra det bra. Vi började titta närmare på Socialförvaltningen för något år sedan då det var förvånande att de återkommande hade svårt att hålla sin budget. Nu har allt fler börjat intressera sig för denna verksamhet och nu senast kommunrevisorerna KPMG. Och deras kritik är inte nådig: "Framförallt visar granskningen att det ibland saknas genomförandeplaner, alltså planer för hur brukarnas omsorgsbehov ser ut". Vi ser resultatet av omorganisationer och en alltför stillastående och tillbakalutad politisk ledning, där man tycks glömt bort vad som är deras huvuduppgift! 

För närvarande pågår förberedelser för att göra Strandgatan i Öregrund till en sommargågata. Allt för att skapa bättre trafiksäkerhet och mer utrymme för serveringsytor och handel.

Hemtjänstprotest gick hela vägen till domstolen

(referat från UNT 13 dec 2021)

 Lokalpartiet Boa överklagade beslutsprocessen kring den nya hemtjänstorganisationen i Östhammar. Men Förvaltningsrätten avslår med motiveringen att beslutet inte bryter mot kommunallagen.

 Det var lokalpartiet Boa via politikern Ingemar Adén som överklagade kommunens beslut om att omorganisera äldreomsorgen. Orsaken är att partiet tycker att ett så omfattande beslut inte kan fattas av en nämnd, i detta fallet socialnämnden, utan borde ha tagits upp i kommunfullmäktige.

 Den nya planen för hemtjänsten i Östhammars kommun togs av socialnämnden den 18 januari 2021. Hela ärendet kom sedan upp som ett enkelt informationsärende i kommunfullmäktige i mars. Vid det tillfället protesterade Boa mot hanteringen. Han sa redan då att partiet skulle överklaga processen.

– Det är beklagligt att den politiska majoriteten i Östhammars kommun inte anser att en total omorganisation av äldrevården inte är ett tillräckligt stort ärende för att beslutas av de folkvalda, det vill säga kommunfullmäktige, säger Lars O Holmgren (Boa). – Jag var nog lite beredd på att det skulle bli nej, men vi ville ändå markera mot att de inte låter de folkvalda politikerna vara med i processen, säger Lars O Holmgren.

Kommunledningen försvarade beslutet med att det är politikerna i socialnämnden som kan frågan bäst och att de därmed är bäst skickade att fatta beslutet, men här finns inte ens alla partier representerade.

 

Kom med i Lokalpartiet BoA, alla är välkomna att bidra i arbetet med att bygga upp en kommun med tydligare politiskt ledarskap! Vi åker runt under vintern och talar om själva "kärnan" i vårt budskap, d v s det som ligger bakom alla ställningstaganden och det är att växla "administration" mot "välfärd" och "investeringar". Det låter väl självklart säger ni! Men, var det självklart skulle ju inte kommuns kostnader öka FYRA GÅNGER snabbare än konsumentprisindex! Vi hoppas det här valet blir ett "plånboksval" och inte det gamla vanliga tjabblet om var några "idrottshallar" ska byggas. Kommunens utmaningar är så mycket större än så! Ställ krav! Levererar dina politiker? Tror du att dom har förmåga att göra det imorgon? Obs, det finns ett gammalt talesätt när man renoverar hus och det är att det man inte fått gjort på fem år får man aldrig gjort....

 

Tyvärr hamnar Östhammars kommun även detta år bland de sämsta skolkommunerna i Lärarförbundets ranking. Otur för den lokala S+C+V-majoriteten att dom inte har några friskolor att skylla på som man gör på många andra håll. Helt klart behöver vår kommun ett nytt ledarskap inom skolan. Om inte annat för våra barns framtid skull!

Ur rapporten: Låg andel barn i förskola och låg andel som fullföljer gymnasiet gör att Östhammar placerar sig lågt i Bästa skolkommun.

Östhammars kommun ligger på 234:e plats bland landets 290 kommuner i 2021 års Bästa skolkommun.

Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Nivån på sjukfrånvaron och resurstilldelningen tillhör Östhammars styrkor relativt sett, medan andelen barn i förskolan och andelen som fullföljer gymnasiet drar ner kommunens rankning.

Östhammar ligger bättre till än samtliga tre grannkommuner: Uppsala (261), Norrtälje (280) och Tierp (289). I hela Uppsala län är Östhammar rankad som nummer tre av åtta kommuner. Heby lägger sig bäst i länet (203).

 

 

Lokalpartiet BoAs förslag till ny politisk organisation ska ta tag i den nyligen omorganiserade kommunen med bara en förvaltning och tre olika sektorer. Det politiska ledarskapet måste förnyas, förtydligas och effektiviseras varför vi väljer att ta bort råden i vårt förslag för att istället lägga större ansvar på de valda sektorsordförandena.  Bakgrund: Vår kommun har i flera decennier haft tre heltidspolitiker som kallat sig "kommunalråd". Under senaste valperioden har ytterligare en heltidspolitiker etablerats, vilket innebär att vi i nuläget har fyra. Vid en jämförelse med kommungrannen i väster så har vi ca fyra (4) gånger så mycket kommunalråd per invånare. Trots det så fallerar kommunen på en rad områden och den politiska styrningen är mycket otydlig! Vad gäller just "kommunalråd" så är det ett helt förlegat system, där inget automatiskt direkt individuellt ansvar medföljer med rollen!?! Vi vill tydliggöra att politikerna är väljarnas ombud. Med ansvar!

 

Våra lokala företag är en del av den viktiga grunden som gör det möjligt att bo och verka i vår kommun. Genom att handla produkter och tjänster lokalt skapas förutsättningar till jobb och försörjning, något som indirekt är en grundförutsättning för vår gemensamma välfärd..

Nu åker vi!

Nedläggningen av Gräsö skola har vi motsatt oss sedan den kom på tal. Tyvärr har man successivt försvårat för boende på landsbygden för småbarnsfamiljer som utarmar vår landsbygd och vår särart. Det är ingen omöjlighet att bedriva funktionell utbildning nära de yngsta eleverna om man tar hjälp av moderna metoder och är lite kreativ och inte så betongorienterad.

 

Snesslinge skola har efter en tioårig kamp från föräldrar och närboende lagts ner av en enveten sosse-centermajoritet. Skolan är fräsch, hade en fantastisk skolgård, inriktning naturprofil, och skall säljas, vilket som vanligt blir en dålig affär för skattebetalarna då man inte får betalt för "värdet" skola på landsbygden. De allra största förlorarna är dock barn och föräldrar boende på landsbygden. 

Politikerna har tassat runt nedläggningen sedan 2009, innan man 2019 lade ner skolan.

När man läser BUN-handlingarna så kan man inte låta bli att reflektera över hur mycket energi man lagt på att upprätta själva handlingen, så mycket energi har man aldrig någonsin lagt för att rädda skolorna och tillsammans med berörda föräldrar försökt styra över elever och göra andra åtgärder för att visa att man står för landsbygdskommunens förutsättningar! Och göra detta i tid! Istället har majoriteten valt att spela svälta räv istället, med barn, föräldrar och för den delen alla boende i kommunen, och pratar i åratal ner skolorna för att vänta in den lägsta elevårskullen, istället för att i tid sätta in resurser för att utveckla och dra nytta av två skolor utan renoveringsbehov och med stort trygghetskapital! 

OBS! Definition från Wikipedia:

Svälta räv är ett kortspel för barn som går ut på att ”svälta ut” motspelarna genom att lägga beslag på deras kort. Spelet saknar skicklighetsmoment. Två, tre eller fyra spelare kan delta. Hela kortleken delas ut och spelarna får varsin hög framför sig med baksidan uppåt. Notera: SAKNAR SKICKLIGHETSMOMENT!

 

 

Rådhustorget brukade tidigare kallas "döda torget", detta efter att det gjorts bilfritt, och 

Väg 288:an har blivit en riktig följetong. Valrörelse efter valrörelse har vi fått höra från vår politiska majoritet att de varit framgångsrika att säkerställa att regionen ska prioritera slutförandet av väg 288 som kommunikationslänk till hela den östra halvan av kommunen. Vägen har så gott som varit klar många gånger som ORD, ORD, ORD men nu dyker det ännu en gång upp ”svårigheter”. Men om regionen skulle fungera funktionellt, så skulle det inte vara tal om något annat än denna VÄG SKULLE FÄRDIGSTÄLLTS FÖR FLERA DECENNIER SEDAN både ur ett tillgänglighets men även säkerhetsperspektiv för räddningsfordon t ex. Men nu är det så att regionen styrs av politiker, som drabbats av samma ”klimatkoma” som många andra, för hur ska man annars kunna förklara att man innan slutförandet av den enda livsnerven till Östhammar så prioriteras cykelvägen till Björklinge?!? Det handlar om att förstöra väg 600 (gamla E4:an mellan Uppsala och Björklinge), där planen är att gräva upp delar av den befintliga vägen för att istället göra en cykelväg, och då ska vi komma ihåg att det är med största sannolikhet den rakaste, bredaste och bästa vägen i hela länet om man undantar motorvägen (innan ingreppet)! Där det t ex i Trafikverkets rapport står som följer: ” Region Uppsala har valt ut väg 600 som en prioriterad sträcka och därför har Trafikverket fått i uppdrag att ta fram en vägplan för att bygga gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge. För regionen är det viktigt att förbättra möjligheten att cykla säkert även för dem som bor i mindre orter och på landsbygd.”. 

Det råder ingen tvivel om att det behövs nya partier på många nivåer i Sverige, som baserar sina beslut på kunskap och sunt förnuft!

 

Företagsklimatet

Östhammars kommun ligger stabilt kvar i botten vad gäller företagsklimatet. År efter år med samma medicin har så klart inte gett något resultat, något vi bara kan få ordning på genom att byta ledarskap, d v s in med politiker som har erfarenhet av att driva och utveckla företag! Företagen är vår livsnerv och framtida välfärd!

Vi är medlemmar i LPN (Lokala Partiers Nätverk) där vi tillsammans med många andra har som uppgift att utveckla den lokala demokratin, med målet att 100 procent av invånarna ska gå och rösta och att alla ska hitta en väg in i politiken, endera för att framföra sina åsikter, ta reda på fakta eller för att bli aktiva i ett parti som passar dem och i förlängningen ta förtroendeuppdrag. Idag finns lokalpartier i mer än hälften av alla kommuner och vårt inflytande är på många sätt ökande, då väldigt många tröttnat på "gammelpartiernas" käbbel utan resultat!

Kommunen fattade 2020 först ett beslut om att bygga en lekplats på Sjötorget i Östhammar. Kostnaden var 6,2 miljoner. Detta veckan efter vi under kommunens årliga budgetseminarium fått veta att hälften av kommunens nödvändiga långsiktiga investeringar skjuts på framtiden, och har så gjorts de senaste tio åren och att kommunens badhus och övriga fritidsanläggningar är fallfärdiga och det inte finns pengar för att lösa detta. När vi i Lokalpartiet BoA i olika sammanhang påpekade detta, sköts det hela på framtiden?!? Men detta är denna kommun i ett nötskal, man klarar inte av de stora, för oss alla boende viktiga sakerna, för att istället syssla med fernissa av en illa skött kommun!

 

Planerade arbeten med Öregrund hamn har pågått under en lång tid. Här tydliggörs bristen av en samordnande stadsarkitekt, som sorterar de olika funktionerna och sätter in det i en fysisk gestaltning.

 

 

"Nu ska en plan tas fram"! Har vi hört det förut. Sittande kommunledning tycks inte veta skillnaden mellan att planera (d v s det man gör innan man ska göra något) och själva görandet. "Valperioderna rullar på men stilla Östhammar stå". Inför varje val gör man några nya utredningar för att skyla över att man skjutit fram problemen ännu en valperiod! Underhållsskulden har vuxit till ett stort halvt synligt spöke i flermiljardsklassen! Hur länge går det att blunda för det ansvar man egentligen har??? Och hur länge medger de som betalar kalaset d v s väljarna detta pågå????

 

Kommunens fjärdar har under många år berikats med fosfor och kväve, inte minst av kommunens egna reningsverk, men även andra källor. Samtidigt har de boende gått miste om en oas av bad och rekreation, när badvattnet gjorts otjänlig av såväl näringsämnen som gåsavträden. Kommunledningen hanterar det som följer, vart fjärde år under valrörelsen brukar man uttala att "vi ska satsa på fjärdarna" eller "renare vatten" o s v. Det är väl dags att göra något ordentligt nu, och inte bara sprida mer ord, något vi kommer jobba aktivt med efter bildandet av en ny majoritet. Det är skandal att inte kunna nyttja en av kommunens geografiska fördelar bättre än vad man gör!

 

Vi får hoppas att tiden för december- och januariavtal är över och att vi hittat slutpunkten på många års vilsenhet där politikerna låtit identitetspolitiken överskugga alla de reella frågor politiken egentligen måste hantera. Låt oss t ex hoppas att sossarna återgår till att agera som sossar och Centerpartister som Centerpartister.

Vi har många gånger beklagat oss över december- och januariavtalen, då det inte går att leda utifrån spretighet. Är man inte överens om vare sig ”nuläge” eller ”vart man ska” är det inte konstigt att många gått vilse…

 

Debatterna om kommunens "klimatlöften" visar att sittande kommunledning har glömt bort vem som är deras uppdragsgivare och vad som är viktigt och kommunens egentliga kärnverksamhet. Vi har tidigare påpekat det sunda i att först prioritera saker som gör vår kommun bättre, både miljö- och klimatmässigt, innan vi lägger resurser på att "skicka löften till Regeringen" på redan gjorda saker som ompaketeras för att verka duktiga". Vi tycker att det är klokt att laga kommunens alla tak innan man beslutar sig för att köpa in kinesiska solceller, eller att man först tar itu med kommunens egna slamhantering i Väddika eller varför inte färdigställande av våtmarken i Östhammar för förbättrad kväverening och renare fjärdar innan man administrerar och lovar saker som är rena trivialiteter i sammanhanget som att kommunen ska: "Fråga efter kranvatten vid inköp och upphandling av exempelvis måltider, catering, konferenser och event."

 

Skolbaracker

Decennier med underlåtenhet att ta tillvara det man har och utveckla det, d v s det som av alla anses är HÅLLBART har helt förbisetts av den sittande kommunledningen. Administration och löften om "hållbarhet" anses viktigare varför vi idag står med en underhållskuld om minst fyra (4,0) miljarder. Det är då det är en klen tröst att kommunens balansräkning ser förhållandevis bra ut. För ekonomi är som isberg, det finns alltid mer som inte syns vid första anblicken. För det som lämnats utanför ekonomin är inte synligt, mer än BEHOVEN i form av skolbaracker, dyrt vatten och avlopp och byggstopp! För att ta ett exempel så hyr kommunen skolbaracker till alla tätorter. I Alunda är det t ex ca 60 st?!? Samtidigt vet vi att skolbaracklösningar alltid kostar minst det dubbla som stationära lösningar. Men kom ihåg, det är alltid Du som får betala! Förr eller senare, eller förlåt, SENARE eller ÄNNU SENARE!


Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395