Politik för medborgarna, och inte för sittande politiker!

Ett parti kan utforma sin politik för att passa in i gängse kommunförvaltning och de sittande politikerna, eller välja att utgå från medborgarnas perspektiv. Vi har tydligt sett att dagens majoritet väljer det förstnämnda, med ökad maktkoncentration som följd och man tycks i fråga efter fråga helt glömma bort vem de ska företräda, och vem som betalar deras löner. Tydligast i sittande Center-Socialdemokraternamajoritet blir detta i överförandet av den egna VA-verksamheten idag 2/3-delar av invånarna i kommunen fått sina vattenräkningar höjda med 70% och sin tidigare nämndstyrda verksamhet idag helt kontrolleras av kommunalråden i sin nya roll som bolagsrepresentater i det nya monopolföretaget Östhammars vatten AB, vilka därmed beslutar vad ditt livsnödvändiga vatten kommer att kosta i framtiden. Det här kommer vi att åtgärda om vi får ert stöd, och en rad andra frågor du ser i vårt valmanifest!

Lyssna på P4-debatten

Lyssna på godbitarna från P4-debatten från den 21:a augusti i Källör. Bl a behandlades skolsituationen där majoriteten väljer att satsa på lokalhyror istället för lärare, konsekvenserna av det eftersatta underhållet av kommunens VA-nät och på slutet sanningen om hur det kommer sig att Källörhuset inte revs, trots rivningsbeslut från den politiska majoriteten Socialdemokrater och Centern (ledtråd det var p g a överklagan och en särskild skrivelse i den s k "Millimeteraffären" där BoA var en aktör. Källör var, och är en av Östhammars viktigaste signaturbyggnader, och har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och såna ska inte rivas utan användas, särskilt för kommande verksamheter inom bl a hälsa och välmående som tar vid där den gamla badortsepoken slutade.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7024188

 

P4 Upplands debatt i Östhammars kommun 2018. Foto: Monika Titor / Sveriges Radio


Att inte laga taket i tid, gör att du får betala renoveringen flera gånger om. Ska vi verkligen låta samma förvaltare fortsätta?

Kommunen äger många fastigheter och stora system med anläggningar och rör. Ytterst ansvarar den politiska ledningen för att det finns personal och ekonomiska medel att sköta anläggningarna, och reinvestera och sköta om investeringarna. Det har inte skett inom flera områden, men det är som allra mest kännbart inom det kommunala VA-nätet. Och det går att jämföra med villan eller bostads- eller hyresrätten, om man inte lagar taket när det börjar läcka, så kommer kommande renovering kosta betydligt mer än om det åtgärdats när det skulle. Det brukar på kommunalt språk kallas "investeringsskulden"och det är inget att skoja bort. Ledande politiska majoriteter har inte bara att tillse att välfärden ska fungera. De har också till uppgift att se till så att våra gemensamma tillgångar sköts! Så har inte fallet  varit i Östhammars kommun.

Skulle du anlita samma fastighetsskötare som inte bytt takpannorna på ditt hus i tid igen? Skulle inte tro det. Förhoppningsvis drar du parallellen med dina gjorda investeringar i det kommunala VA-nätet, d v s ser till att det byter förvaltning.

Byt Nu, dags för en ny politisk majoritet!


Lokalpartiet BoA om behovet av en helt ny politisk kurs för ett kostnadseffektivt och fungerande VA-system i hela kommunen.

 

Låt oss först slå fast att misskötseln av kommunens VA-nät har pågått länge, och de politiker som påstår att det var först 2017 som man blev medveten om problemet antingen ljuger eller har varit för djupt inne i sin egen bubbla. Genom att inte ta ansvar och genomföra åtgärder i tid har den sittande kommunledning orsakat de boende avsevärt ökande boendekostnader och har berövat kommunen möjligheten att växa, då vatten- och avloppsförsörjning är ett måste för att tala om tillväxt, d v s där man måste börja för att kunna erbjuda fler boende utrymme i kommunen. Låt oss sedan slå fast att framtidens Östhammars kommun inte fortsättningsvis kan ha 10 olika reningsverk som vi har idag, med de ständigt ökande miljökrav som ställs på denna typ av verksamhet, varför om vi inte gör något kommer driftskostnaderna fortsätta att skena, genom fortsatt lappa-och-laga och småskalighet. Vi i Lokalpartiet Boa har i många år drivit idén om ett stort reningsverk för kommunens behov, beläget i Forsmark där den goda recepienten för att ta emot det renade vattnet finns. Hade det genomförts i samband med den nyetablering som där redan gjorts av FKA hade invånarna besparats mycket stora kommande investeringskostnader. Innan några ytterligare beslut vad gäller kommunens vatten- och reningsanläggningar, måste kommunen ta fram en egen strategi där såväl miljöaspekter, tekniska möjligheter och framförallt kommuninvånarnas kostnader och kommunens fortsatta attraktionskraft beaktas. Kommunen måste ha en egen idé, en egen strategi som man sedan tar ansvar för. Det går inte att endast förlita sig  på vad Gästrike Vatten föreslår. De har inte ansvaret för kommunens framtida utveckling i sin helhet, de ansvaret vilar på de lokala politikerna som även sätter den kommunala VA-taxan som redan nu höjts med 73%, och det innan investeringarna påbörjats. Vi har kommit med rader med förslag, bl a att man skulle lägga ner rör under byggandet av 288:an, för att i ett första steg sammanlänka vattnet och avloppen i Alunda, Gimo och Östhammar, för att därigenom kunna pumpa såväl vatten som avlopp mellan de olika anläggningarna.  Det hade för en mycket liten kostnad gett oss tid att ta itu med nästa stora investering, d v s byggandet av den nya avloppsreningsanläggningen som på sikt skall ta emot allt avloppsvatten för rening. Genom sammanlänkningen Alunda/Gimo/Östhammar skapas en högre sammanlagd kapacitet, då man kan nyttja varandras resurser mer effektivt. Vårt förslag röstades ner av kommunfullmäktige tyvärr. Nu tvingas vi ta kostnaden för detta framgent, men det kommer på sikt ändå att bli mer kostnadseffektivt, än att fortsätta att lappa och laga och ständigt släppa ut för mycket fosfor som t ex är fallet i både Alunda och Östhammar. Alunda/Gimo/Östhammarslänken kopplas sedan samman med en rörförbindelse till Forsmark, där vi är beredda att utreda ett återöppnande av vattenförbindelsen mellan Granfjärden och Kallriga-järden, genom byggande av en kanal där även rören för vatten och avlopp placeras, från Östhammars-Granfjärden, där även Öregrund länkas på i sin väg upp mot Forsmark. Som en bonus ges ett öppnande av den forna vattenleden såväl Östhammars- och Granfjärden en möjlighet att överleva, då de slipper tillkommande belastning från det kommunala reningsverket samt att det ges ett betydande vattentillskott då genomström-ingen kommer att öka högst avsevärt. Som sista länk byggs sedan Österbybruk samman med Forsmark, alternativt Örbyhus, beroende på om vi i framtiden ska "köpa" vårt vatten från Tierps kommun, eller om vi löser det på annat sätt, som framtiden får utvisa. Nu gör vi om och vi gör rätt! Genom att t ex införa tekniskt vatten, som vi också föreslagit, d v s använda sjövatten till toaletter och bevattning och annat till alla bostäder där det finns möjlighet, och framförallt i alla nybyggnationer, för vad som behövs är en enklare reningsanläggning och ett extra rör in i bostaden. Det tillsammans med spårnings- och  läckningsminskade åtgärder samt en massiv kampanj för att sprida medvetenhet om en klok vattenanvändning bland medborgarna. Vi måste även återinföra ett taxesystem som premierar de som spar på vatten!  Den sittande kommunledningen valde att införa en ny taxekonstruktion efter överlåtelsen till  Gästrike Vatten. Den nya taxan gjordes om så att förbrukning inte längre är den största delen av den kommunala VA-räkningen! Istället är den fasta anläggningskostnaden ca 70% och den rörliga 30%. Hur i hela friden skall man ge incitament för eget ansvar hos vattenanvändarna, när det knappast gör någon skillnad och jag låter kranen rinna eller ej? Konsumenterna måste genom sitt agerande kunna påverka sina kostnader, oavsett om det gäller vatten eller mjölk från Ica! Detta är ett idiotiskt taxesystem som vi omedelbart kommer att rätta till efter valet om vi får det inflytande som krävs!

 

Den sista saken vi vill slå fast är att det aldrig bara finns ett sätt att lösa ett problem. Den kloke utvärderar olika alternativ och dess kända konsekvenser innan beslut fattas. Samt tittar några år in i framtiden. Frågor av den digniteten som när Östhammars kommun valde att överlåta verksamheten på en annan kommuns bolag måste väljarna ges möjlighet att avgöra i val, och inte som här i korridorerna i kommunhuset. Vidare kan man konstatera att om kommunfullmäktige varit lika medvetna som de påstår sig vara idag om sakernas tillstånd inom kommunens strategiska VA-nät så kanske man valt att stödja våra tidigare förslag inom området, och så hade vi ju tillsammans kunna spara 100-tals miljoner, genom att ta de chanser som erbjuds, se möjligheter istället för problem och tänka kreativt för vår kommuns fortsatta attraktivitet. Nu står vi inför en ny verklighet. Låt oss göra det bästa av den!

Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395