Vi håller f n på med "valmanifest 2022" som ska vara färdigt i mars 2022.

 

Här är vårt valmanifest för 2018:

Löfte 1 Hela Östhammars kommun ska leva.

För att möta framtidens ökande välfärdskrav måste kommunorganisationen jobba smartare, mer effektivt, och med större fokus på kvalitet istället för kvantitet, för att därmed kunna locka de bästa inom varje område att söka kommunen som arbetsgivare. Framtidens kommun har färre anställda som har bättre betalt!
Boa kommer under valperioden:

 •      Avveckla det kommunala kontoret i Uppsala, istället starta ett nytt kommunalt kontor i Alunda!
 •      Öka fokus på kvalitet, lägre sjukskrivningstal och 100% individuell lönesättning i hela kommunen!
 •      Behålla alla grundskolor vi har idag!
 •      Underlätta för byggande på landsbygden
 •      Verka för att flerkärnigheten inordnas i sammanhanget, d v s kommunidentiteten måste huvudsakligen vara homogen och integrerad , d v s Östhammar kommun, för allas bästa.
 •      Satsa på att hela kommunens verksamhet skall kännetecknas av klimatsmarta lösningar ur ett livscykelperspektiv.

 

Löfte 2 Nytt politiskt ledarskap

Kommunens ledarskap måste göras mer professionellt, till en lägre kostnad och med mindre maktkoncentration! Antalet boende i kommunen har varit relativt konstant sedan 1980-talet, däremot har antalet anställda i kommunen ökat i en rasande takt.
Boa kommer under valperioden:

 • Omedelbart tillsätta en stadsarkitekt för att värna våra orters särart och kunna utveckla förutsättningen för en ökad besöksnäring!
 • Minska antalet kommunalråd till två heltidstjänster, fördelat på fyra personer x 0,5 för att därmed minska maktkoncentrationen!
 • Tillsätta professionella styrelser i våra bolag och stiftelser!
 • Minska den kommunala byråkratin rejält!
 • Öka demokratin genom att se över nämndorganisationen och återställa det demokratiska inflytandet vad gäller förvaltandet och ägandet.
 • Öka professionalismen i det kommunala ägandet och förvaltandet.
 • Sälja kommunala bolag!
 • Omförhandla det så kallade ”mervärdesavtalet” så att det blir en synlig del i kommunens budget, så att alla valda kommunpolitiker kan vara med att påverka hur det ska användas och inte längre kunna fungera som en "extraplånbok" för den politiska majoriteten.
 • Sänka skatten med 50 öre!
 • Sänka alla kommunala taxor och effektivisera förvaltningen!

 

Löfte 3 Vi bygger nya hyresbostäder

Kommunen har under lång tid haft brist på främst hyresbostäder trots efterfrågan. Kommunen har samtidigt gjort det dyrt och krångligt att bygga på landsbygden, där idag 30% av kommunens invånare bor.
Boa kommer under valperioden:

 • Öka byggandet av kommunala hyresrätter med 50%! Bygg där folk efterfrågar bostäder!
 • När så de boende vill, medverka till ombildande av hyreslägenheter till bostadsrätter!
 • Sänka bygglovsavgifterna med 50%!
 • Införa Bygg- och anläggningsprogrammet på Bruksgymnasiet!

 

Löfte 4 Mer kostnadseffektiv VA

Rent vatten är en av våra öppna samhällens absolut viktigaste resurs! En av kommunens absoluta akilleshälar är vattenförsörjning och rening av avlopp. P g a den tidigare kommunledningens ignorans har systemen tillåtits förfalla och inte hållits i skick, vilket skapat den akuta situation vi befinner oss i idag med brist på vatten, dåliga kommunala avloppsreningsanläggningar, och en direkt tillväxthämmande effekt, då situationen t ex inte tillåter utbyggnad av t ex Alunda och Österbybruk. Den enda prioritering nuvarande politiska majoritet gjort under de senaste åtta åren är att öka ”besiktningen” av de enskilda avloppen på landsbygden istället för att ta itu med kommunens egna anläggningar.

För att lösa VA-problematiken, och betala tillbaka på tidigare politiska majoriteters ekonomiska- och miljöskuld, kommer Boa:

 • Införa Tekniskt vatten (renat sjö- och havsvatten för spolning i toalett och bevattning o d.) där det finns möjlighet.
 • Sammanlänka vatten- och avloppssystemen i Alunda med Gimo och Östhammar för att därigenom på sikt ha en större reningsanläggning och en gemensam vattenreservoar för att använda mindre dricksvatten och tekniskt vatten mer intelligent, och för att därigenom slippa extremt dyra nya vattentäkter.
 • Förlänga tidsfristen med tre år för de som drabbats av bygg- och miljökontorets  egna avlopp, då det inte är rimligt att privatpersoner skall klara det                            kommunen själv inte klarar.
 • Sänka de kommunala VA-avgifterna


Löfte 5 Återställa kommunens räddningstjänst/bemanning
Räddningstjänsten ska inte fungera bara på kontorstid. Förra årets  förödande resultat med dödsfall och utbrända hus p g a brist på höjdfordon är inte acceptabelt.

Boa kommer under valperioden:

 • Återställa kommunens räddningstjänst/bemanning
 • Se till att kommunen med ny ledning följer gällande lagar och regler inom brandområdet och inte t ex tillåter höjdbyggande som på Cirkusplatsen i Östhammar, så länge det inte  finns möjlighet att snabbt släcka ev bränder där!

 

Löfte 6 Skapa ett helt nytt utbildningsklimat i kommunen!

Vi måste i skolans alla nivåer vara med att trygga framtidens medborgare. Vi måste se grund- och gymnasieutbildning främst som en kunskap för livet, och inte bara vara ett steg mot ett framtida arbete. Det är helt oacceptabelt att dagens största kommunala gymnasieskola idag har störst antal elever på det individuella programmet, vilket är ett direkt underbetyg till dagens samlade utbildningsresultat som vi har åtgärderna för att förändra.
Boa kommer under valperioden:

 • Återställa kunskapsmålen i skolan å k 9 till 100%!
 • Medverka till andra aktörer inom skolområdet!
 • Stärka de båda gymnasieskolornas särart och identitet, för att främst kunna öka sina egna konkurrenskrafter. Det finns få om inga lyckade exempel på skolor som framgångsrikt verkar inom alla programområden. Det innebär att vi kommer att utveckla Forsmarks skola genom att låta kommunens alla teoretiska gymnasieprogram utvecklas härifrån och satsa på Bruksgymnasiet i 100% av de yrkesförberedande utbildningarna.
 • Införa Bygg- och anläggningsprogrammet på Bruksgymnasiet för att medverka till de lokala företagens möjlighet att rekrytera och växa, och att i övrigt se över gymnasieprogrammen för att göra kommunens egna alternativ mer attraktiva.
 • Låta maten inom skolan och äldrevården bli en del av pedagogiken med fokus på näringsriktighet.

 

Löfte 7 Förbättra villkoren för våra äldre

Boa kommer under valperioden:

 • Konkurrensutsätta äldrevården för högre kvalitet och valfrihet där det så finns möjlighet.
 • Öka valmöjligheterna vad gäller mat- och servicenivån på kommunens egna boenden.
 • Låta maten inom skolan och äldrevården bli en del av pedagogiken med fokus på näringsriktighet.
 • Förbättra villkoren för hemtjänstpersonalen samt införa belöningssystem för lojal personal.

 

Löfte 8 En framtidssäkrad kommun

Den s k digitaliseringen och hur man på effektivast möjligast sätt möjliggör effektiv IT-användning i kommunens alla verksamheter kräver framtidsorienterade lösningar, och inte nya administrativa
Boa kommer under valperioden:

 • Lägga ner projektet om sammanslagning av sex kommuners IT-verksamhet under en ny nämnd! Finns inga framgångsfaktorer i detta, istället skall vi samverka med företag för att utveckla framtidens IT-lösningar för kommunen.
 • Sälja kommunens stadsnät
 • Ta ett initiativ för nästkommande teknik för att hjälpa de som alltför länge redan har väntat på bredbandsfiber på landet, d v s låta verkligheten komma i ljuset och inte längre låtsas som att det är i alla lägen ekonomiskt att gräva ner en fiber.

 

Löfte 9 Bättre företagsklimat

Vi har under en längre tid sett kommunens företagsklimatet falla till katastrofala nivåer, något som är särskilt oroande då kommunen vilar på en långvarig småföretagartradition. Något måste vara fel med hur kommunen sköter sina åtaganden gentemot företagarna och när man kommit till vägs ände kanske det är dags att byta åtgärder? Fungerar inte medicineringen år efter år kan man ju inte bara öka dosen, utan kanske ta sig en funderare om diagnosen var rätt från början? Flera av oss företrädare i Lokalpartiet Boa är eller har varit företagare varför vi mycket väl känner till svårigheter och utmaningar i skärningspunkten mellan företag och kommuner.

Boa kommer under valperioden:

 • Se till så att alla företagare behandlas lika.
 • Se företagarna som individer och inte en kollektiv grupp, för att fasta på alla nya möjligheter som ges inom kvalificerad tjänsteproduktion på distans t ex.
 • Skyndsamt se till att se över gymnasieutbildningen och dess program för att öka de lokala företagens möjligheter att rekrytera kvalificerad personal.
 • Skyndsamt se till att bygga hyresrätter för att snabbt kunna erbjuda bostäder till ny personal för företagen.
 • Se mer nyktert på kommunen, och inse att  slutförvaret bara är ett av många kommande eventuella projekt för kommunen, d v s ha en aktivitetsplan även utanför denna och hur kommunen framledes ska disponeras för kommande generationer!
 • Vi skapar förutsättningar för byggande av dans- och konferenshall i Norrskedika!
 • Aktivt stödja lokalproduktion av livsmedel och energi.

 

Löfte 10 Vår Vision! Vi tror på framtiden!

Hur ska framtidens Östhammars kommun se ut? Hur ska vi bo? Vilka människor vill vi locka till oss? Hur ska vi utveckla våra samhällen och vår landsbygd för att få de främsta företagarna att vilja vara med att utveckla vårt erbjudanden och därmed skapa nya arbetstillfällen. Vi måste våga titta på kommunens utveckling vid sidan om det s k slutförvarsprojektet!
Boa kommer under valperioden:

 • Starta återetablerandet av Öregrund och Östhammar som kurorter. Det är ett direkt tjänstefel att hittills inte nyttjat de båda orternas främsta framgångsrika perioder i sitt erbjudande inom besöksnäringen!
 • Starta utredning och projektering av ett återöppnande av kanal Snesslinge, d v s för att på allvar göra något för renare vatten i Gran- och  Östhammarsfjärden, d v s ett av kommunens kommande viktigaste miljöprojekt!
 • Genomföra politik som sedan länge är beslutad som cykelplan och 100% återvinning i alla kommunala verksamheter!

Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395